Nekilnojamojo turto tarpininkavimo paslaugos privatiems asmenims, vidutinėms ir stambioms įmonėms.

Zmiana przeznaczenia

Oferujemy niniejsze usługi:

 • Utworzenie granic działki poprzez zaprojektowanie nowych działek.
 • Podział działki na dwie lub więcej działek, oddzielenie jednej lub więcej części od działki stanowiącej współwłasność, połączenie dwóch lub więcej działek w jedną działkę.
 • Przygotowanie projektów poprzez wykonanie pomiarów kadastrowych nowo utworzonych działek.
 • W trybie szybkim oraz za przychylną cenę zmieniamy przeznaczenie użytkowania gruntów.
 • Planowanie szczegółowe, terytorialne
 • Zmiana przeznaczenia (z rolniczego na mieszkalne, rekreacyjne, komercyjne, teren infrastrukturalny)
 • Ustalenie sposobu, rodzaju oraz regulaminów gruntów (przeznaczenie, wysokość, gęstość zabudowy)
 • Fotografie topograficzne
 • Projektowanie dróg serwitutowych
 • Projektowanie sieci inżynieryjnych

Dążąc do zmiany przeznaczenia użytkowania   posiadanej działki należy:

     a) podpisać umowę o współpracę dotyczącą zmiany przeznaczenia
b) przedstawić poniżej wymienione dokumenty:

 1. kopię planu działki;
 2. zaświadczenie o prawnej ewidencji działki (zaświadczenie o nadaniu tytułu własności);
 3. paszport właściciela działki
 4. wypełniony wniosek ( formularz wniosku można pobrać po kliknięciu odsyłacza)
  Ankieta miasta Wilna)  ( Ankieta rejonu wileńskiego) ( Ankieta rejonu trockiego).
CENA BAZOWA POWIERZCHNI DETALICZNEJ 1 HA 6 000 LTL
ZAŁATWIANIE DOKUMENTÓW, ZBIERANIE DANYCH WYJŚCIOWYCH 500 LT (NIE ZALEŻY OD POWIERZCHNI DZIAŁKI)
CENA PIERWSZEGO DODATKOWEGO HEKTARU 3000 LTL
CENA KAŻDEGO INNEGO DODATKOWEGO HEKTARU 2000 LTL

UWAGI:

Cena nie obejmuje ceny topofotografii oraz sieci inżynieryjnych, jeżeli dla sieci inżynieryjnych należy projektować magistrale poza granicami planowanego terenu.

Cena obejmuje podatek VAT.

Wstępnej odpowiedzi udzielimy w ciągu 20 dni roboczych.

Termin wykonania robót –  sześć miesięcy (czas jest obliczany od udzielenia wstępnej odpowiedzi).
W kwestiach zmiany przeznaczenia, oddzielenia gruntu lub w innych kwestiach powiązanych porad udzili architekt:

Rimvydas Višniauskas
Tel. 8 654 24046
Rimvydas@vilniaus-turtas.lt